Algemene voorwaarden Verrassingsplatform 31-10-2017
1. Welkom bij Verrassingsplatform!
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 november 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website www.verrassingsplatform.nl Zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door Verrassingsplatform worden aangeboden en op alle overeenkomsten die u met het Verrassingsplatform aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Verrassingsplatform raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. Verrassingsplatform kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy
Onze website laat bezoekers alleen uw gegevens zien die zijn ingevuld bij het aanmaken van het bedrijfsaprofiel. Op onze pagina’s zorgen wij dat bezoekers niet zonder toestemming inzage krijgen in andere bedrijfsgegevens.

3. Niet toegestaan gebruik van de website
– Het is de gebruiker en bezoeker van het Verrassingsplatform niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.
– Het is de bezoekers van het Verrassingsplatform niet toegestaan om bedrijfsgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers te verzamelen en/of bedrijven te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten en daardoor toe zetten de gebruiker het gebruik van Verrassingsplatform te laten beëindigen.

– Tenzij Verrassingsplatform toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om
bedrijfsprofiel, teksten of opmerkingen met reclamedoeleinden op de website te
plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze.
– Het is niet toegestaan om activiteiten namens of in opdracht van derden te
plaatsen, tenzij het Verrassingsplatform of het desbetreffende bedrijf daarvoor
toestemming heeft gegeven.

4. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
Voor het melden van illegale en inbreuk makende afbeeldingen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft voor iedereen. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers of bezoekers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om
veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Verrassingsplatform kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:
– Verrassingsplatform kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Verrassingsplatform of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het bedrijfsprofiel van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van reacties.
– Verrassingsplatform kan een of meerdere activiteiten, producten of diensten van gebruikers verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag. Verrassingsplatform kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Verrassingsplatform binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

5. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd 100% zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat onze pagina’s, links en website foutloos functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.
Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid Verrassingsplatform Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker en bezoeker lijdt door:
– Gebruik van de diensten van Verrassingsplatform.
– Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan onjuiste informatie op de website.
– Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website of wijzigingen in de diensten van Verrassingsplatform of wijzigingen in of op de website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:
– De totale vergoeding die de gebruiker of bezoeker aan Verrassingsplatform heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

7. Wijzigingen van de diensten en de website
Verrassingsplatform kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen korte periode uit te voeren. Dit door zo min mogelijk hinder aan de gebruikers over te brengen.

8. Websites en diensten van derden
De website bevat verwijzingen, diensten en producten van derden (bijvoorbeeld in de webshop en o onze hoofdpagina www.verrassingsplatform.nl). Verrassingsplatform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels en algemene voorwaarden van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook  voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels of algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van het Verrassingsplatform kunt u indienen door gebruik te maken van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet
mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

10. Overige bepalingen
Het Verrassingsplatform heeft Btw-nummer NL207636047B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65408705 en naam Caja-group. Het Verrassingsplatform kan de algemene voorwaarden en of modules te allen tijde wijzigen. Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door
het Verrassingsplatform zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

11. Wij geven geen garanties
11.1. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van aangeboden activiteiten, producten of diensten, de veiligheid of de rechtmatigheid van de aangeboden producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van bedrijven om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van bezoekers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Het Verrassingsplatform geeft daarover geen garantie.

11.2. Het Verrassingsplatform kan u ook niet garanderen dat de producten of
diensten die door bedrijven op de website worden aangeboden voldoen aan uw
verwachtingen.

12. Vrijwaring dienst bedrijfsprofielen en beperking aansprakelijkheid van het
Verrassingsplatform
12.1. Iedere bezoeker vrijwaart het Verrassingsplatform voor aanspraken van derden
met betrekking tot schade geleden door;
– Het aangaan van een overeenkomst op basis van een aangekochte activiteit
Algemene voorwaarden Verrassingsplatform 31-10-2017
– Het gebruik van via de website gekochte producten
– Het gebruik van via de website aangeboden diensten
– Het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) bedrijfsprofielen en/of het geleverde producten.

13. Wijzigingen
13.1. Het Verrassingsplatform kan de website of delen daarvan, waaronder de activiteitsduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

14. De activiteiten, producten en of diensten kunnen ook elders worden gepubliceerd
14.1. Door het plaatsen van een activiteit, product of dienst verstrek je het Verrassingsplatform automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de bedrijfsprofielen en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.
14.2. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een bedrijfsprofiel om het hun mogelijk te maken deze en andere bedrijfsprofielen te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) het bedrijfsprofiel bevatten.
14.3. De opmaak van activiteit, product of dienst kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de activiteit, product of dienst toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.
14.4. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een activiteit, product of dienst. Het Verassingsplatform heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
15. Financieel en bedrijfsprofiel voor bedrijven
U stemt hierbij in om een overeenkomst met het Verrassingsplatform aan te gaan en het overeengekomen bedrag voor het bedrijfsprofiel maandelijks te laten afschrijven van uw rekeing.
15.1 Het aangesloten bedrijf gaat akkoord met een lidmaatschap met een duur van minimaal 12 maanden. U kunt na een periode van 12 maanden het lidmaatschap opzeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een maand.
15.2 Uw betaling mag niet tussentijds gestagneerd worden, zolang uw opzegging nog niet is ontvangen, verwerkt of uw opzegtermijn is verstreken.
15.3 De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van registreren van uw  bedrijfsprofiel. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Verrassingsplatform gerechtigd uw activiteit, product of dienst tijdelijk te blokkeren en of offline te zetten

15.4 Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is het Verrassingsplatform tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval het betreffende bedrijf na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is het Verrassingsplatform gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Verrassingsplatform voor de betreffende bedrijfsprofiel te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening
van de gebruiker komen.
15.5 Verrassingsplatform kan (onderdelen van) de website en de diensten te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting indien mogelijk aan te kondigen binnen een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
15.6 Verrassingsplatform is onderdeel van de Caja-group. Alle afschrijvingen zullen
worden gedaan door het moederbedrijf genaamd Caja-group.
Caja-group
www.caja-group.nl
IBAN: NL55 RABO 0170 4408 69
Btw-nummer: NL207636047B01
KvK-nummer: 65408705
E-mail: info@verrassingsplatform.nl